گلیسیرین فنیکه

قطره گوشی

موارد مصرف :
این قطره در گرفتگی گوش برای نرم کردن ترشحات سفت شده سرومن گوش 3-2 روز قبل از شستشوی گوش توسط پزشک ، استفاده می شود.  

نحوه ومقدارمصرف:
معمولاً روزی 3 بار هر بار 5-3 قطره در گوش چکانده می شود.

نکات قابل توصیه :
•    گلیسرین فنیکه نباید در گوش مرطوب استفاده شود(به دلیل تداخل فنل با آب).
•    بعد از باز کردن درب ظرف، به مدت 15 روز قابل مصرف می باشد.