تاریخ امروز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

درمان زخم و سوختگی

هان اسکین

هان اسکین
هان اسکین

سوختگی های درجه 1 و2 ، انواع زخم ها (زخم های سطحی و بریدگی ها، زخم بستر، زخم پای دیابتی، زخم پس از جراحی و....) ، التهابات پوستی پس از لیزر درمانی، ادرار سوختگی پای کودکان

مشاهده محصول

پماد ولی

پماد ولی
پماد ولی

ﭘﻤﺎﺩ ﻭﻟﻰ ﺣﺎﻭﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﻄﺤﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ.

مشاهده محصول