مطالب مرتبط

  حضور شرکت داروسازی سپیداج در مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام

    حضور شرکت داروسازی سپیداج در مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام

    این مراسم در روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ، سوم دی ﻣـﺎه ﺳـﺎل 1396 در ﺳـﺎﻟـﻦ اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام برگزار ﺷﺪ.

  در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی دﻛﺘﺮ یحیی دولتی، رﺋﻴﺲ مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام به همراه تعداد قابل توجهی از متخصصین پوست این مرکز ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

   در ابتدای اﻳﻦ مراسم،  مدیر بازاریابی شرکت داروسازی سپیداج ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮیی، به معرفی شرکت و نکات مهم داروهای ساختنی و مشکلات قاچاق پرداختند .

  سپس مراسم با سخنرانی یکی از اساتید برجسته صنعت داروسازی جناب دکتر افاضلی  ادامه پیدا کرد. در طول سخنرانی، ایشان به اهمیت داروهای ترکیبی، کیفیت مواد پرودوشیمی و همچنین روش های صحیح مکانیسم ساخت دارو اشاره کردند. سخنرانی ایشان بسیار مورد توجه اساتید حاضر در مراسم قرار گرفت به گونه ای که در انتهای جلسه مقرر گردید این جلسات به طور منظم ادامه پیدا میکند.