محصولات بالک

نام محصولProduct name
آسرین 200%Eucerin 200%
آسرین 400%Eucerin 400%
محلول اسید استیکAcetic Acid
پودر اسید بنزوئیکBenzoic Acid
پودر اسید بوریکBoric Acid
پودر اسید سیتریکCitric Acid
محلول اسید لاکتیکLactic Acid
پودر اکسید رویZinc Oxide
ایزو پروپیل الکلIsopropyl Alcohol
پودر ائوزینEosin
آب اکسیژنهHydrogen Peroxide
آب مقطرDistilled Water
پودر آزلائیک اسیدAzelic Acid
آلومینیوم کلرایدAluminium Chloride 6-Hydrate
محلول بنزیل بنزواتBenzyl Benzoate
پودر بوراکسBorax
پودر پدوفیلینPodophyllin
پروپیلین گلایکولPropylene Glycol
پودر پروژسترونProgestrone
پودر اریترومایسینErythromycin Base
پودر اسیدسالسیکSalicylic Acid
پودر اورهUrea
پودر پاباPABA
لانولینLanolin
پودر منتولMenthol
وازلینVaselin
پودر ویتامین ثAscorbic Acid
پودر کلیندامایسین فسفاتClindamaycin Phophate
پودر کلیندامایسین هیدروکلرایدClindamaycin Hydrochloride
پودر ماینوکسیدیلMinoxidil
پودر ترتینویینTretinoin
پودر تری کلرواستیک اسیدTrichloro Acetic Acid(TCA)
پودر تیتانیوم دی اکسایدTitanium (IV) Oxide
پودر دگزامتازونDexamethasone
پودر دیترانولDithranol
پودر رزورسینولResorcinol
پودر سدیم سیتراتTri-Sodium Citrate
گوگرد رسوبیSulfar
پودر سولفات رویZinc Sulfate
پودر سولفات مسCopper Sulfate
محلول فرمالینFormalin
فنل کریستالPhenol
پودر کامفرCamphor
کپسول خالیGelatin Capsule
کلدکرمCold Cream
پودر کلرید سدیمSodium Chloride
محلول کلودیونCollodion
پودر کوجیک اسیدKojic Acid
محلول گلیسیرینGlycerin
پودر گلیلولیک اسیدGlucolic Acid
پودر هیدروکینونHydroquinone
ید خالصIodine
پودر یدور پتاسPotassium Ilodide
پودر ریوانولRivanol
استونAcetone
روغن بادام شیرینSweet Almond Oil
بنزو آلکونیم کلرایدBenzalkonium Chloride
قطرانCoal Tar
دکستروزDextrose
اتانولEthanol
ویولت دوژانسیونGentain Violet
لاکتوزLactose
پارافینParafin
پتاسیم هیدروژن فسفاتPotassium Dihydrogen Phophate
دی سدیم فسفاتDisodium Phophate
مونو سدیم فسفاتMonosodium Phosphate
پتاسیم یدیدDisodium Phosphate
پتاسیم پرمنگناتPotassium Permangenate
سدیم بی کربناتPotassium Iodide
سدیم تیوسولفاتSodium Bicarbonate
نشاستهStrach
اسید استیاریکStearic Acid
اسید کلریدریکCholoridric Acid
اکتیولIchthyol
اسید تاتاریکTartaric Acid
موم زنبور عسلbeesWax